>>สถานการณ์วัณโรคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2563

สถานการณ์วัณโรคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เปรียบเทียบเดือนมกราคม–เดือนพฤษภาคม ของปี พ.ศ.
2562 และปี พ.ศ.2563

แม้จะมีการระบาดของโรคโควิด-19 และมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 การวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ป่วยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ปี พ.ศ.2562 และปี พ.ศ.2563 พบว่า โดยภาพรวม ผู้ป่วยวัณโรคอำเภอเมืองเชียงราย รวมทั้งเรือนจำกลางเชียงราย ในช่วงห้าเดือนแรกของปี มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 182 ราย ในปี 2562 เป็น 231 ราย ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 1.3 เท่า ตำบลที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 11 ตำบล, จำนวนผู้ป่วยลดลง 4 ตำบล และจำนวนผู้ป่วยไม่เปลี่ยนแปลง 1 ตำบล

ดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลได้ที่นี่…