>> สรุปผลงานวิจัยรายโครงการ END TB Chiang Rai 2563

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อยุติวัณโรคในเขตเทศบาลเมืองและอำเภอเมือง (ปีที่ 1) (ข้อตกลงเลขที่ สวรส. 62-068)
2. ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) The Development of Multi-sectoral approaches to End TB in Municipality and Central District (1st year)
3. ชื่อ นามสกุล นักวิจัย (ภาษาไทย) จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน
4. ชื่อ นามสกุล นักวิจัย (ภาษาอังกฤษ) Jintana Ngamvithayapong-Yanai
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ 1050/1 ถนนสถานพยาบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เบอร์โทร 053-713135
6. ปี พ.ศ.ที่ดำเนินการเสร็จ ธันวาคม 2563
7. คำค้น keyword : วิจัยปฏิบัติการ, วัณโรค, การตีตราและการเลือกปฏิบัติ, เขตเมือง, หลายภาคส่วน
Operational research, tuberculosis, stigma and discrimination, urban, multi-sectoral
approaches
8. รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf : สรุปผลงานวิจัยรายโครงการ (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563)