ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ร่วมกับเรา

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจร่วมงานกับมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ท่านสามารถร่วมงานกับเราเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคยากจนได้ดังนี้

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

2) ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอดส์ร่วมด้วย โดยอาสาผลิตสื่อเผยแพร่สู่สังคม อาสาสอนภาษาอังกฤษให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และสตรีอาสาสมัคร  อาสาช่วยทำงานสำนักงาน  อาสาร่วมเขียนขอทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และอาสาเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

สนใจติดต่อ  thrf.@.tbhiv.org  หรือ  thrf.tbhiv.@.gmail.com