>> จบให้สวย…เมื่อป่วยเป็นวัณโรค

สร้างจากเรื่องจริงของผู้ป่วยวัณโรคที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้แก่ ผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมงเพื่อกลืนยารักษาวัณโรค, ผู้ป่วยที่ถูกเพื่อนร่วมงานรังเกียจอย่างรุนแรง และผู้ป่วยนายแพทย์ที่ช็อคเมื่อเห็นผลตรวจวัณโรคของตนเอง แต่ทุกคนก็สามารถเอาชนะความยากลำบาก รักษาวัณโรคจนหาย และส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกคน.

จัดทำโดย: มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ โดยความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

สนับสนุนโดย: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ข้อตกลงเลขที่ สวรส. 62-068 (ผู้สนับสนุนทุนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)                                                                                                   

บทภาพยนตร์โดย: มูลนิธิวัยวัณโรคและโรคเอดส์ และ Image Direction Media

Production : Image Direction Media Co.,Ltd. https://www.imdmedia.com/ โทร. 02-183 0223 email: info@image.co.th
Director : สมพร อินอ่อน

สงวนลิขสิทธิ์: การนำข้อความใด รูปภาพใด และตัดต่อบางส่วน ของวิดิโอ หรือนำไปผลิตใหม่ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ Email: thrf@tbhiv.org หรือ โทรสาร 0-5375-2448