End TB…ที่แรก ที่เชียงราย ตอน รัฐ, เอกชน และประชาสังคม ร่วมใจ “ยุติวัณโรคเชียงราย”

 

เสนอข้อมูลวัณโรคของประเทศไทยและเชียงราย ปัญหาของผู้ป่วยวัณโรค และความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อการยุติวัณโรค ของจังหวัดเชียงรายในปี 2575 ซึ่งเป็นปีที่เชียงรายครบรอบ 770 ปี

จัดทำโดย: มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ www.tbhivfoundation.org

สนับสนุนโดย: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ข้อตกลงเลขที่ สวรส. 62-068 (ผู้สนับสนุนทุนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

เขียนบท: จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน, สุรีรัตน์ ท้าวถึง
เสียงพากษ์: สุรสิทธิ์ บุพชาติ
ประสานงาน: ทรามวัย หลวงจินา, ณัฐดนัย ใชยนต์, ศุภชัย พลรัฐ

ผู้ผลิต: SOMWANG MEDIA
https://www.facebook.com/Somwang-MEDI…
โทร. 061-408-3371