บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2017

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย

ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐและองค์กรเอกชน 17 องค์กร

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงสาธารณสุข

       

ไฟล์เอกสาร

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย