Workshop for END TB 2017

There are no translations available.

การประชุมวิชาการเพื่อการยุติวัณโรค (END TB) 

เรื่อง การป้องกันวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง ในโรงพยาบาล 

วันศุกร์ ที่  3 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมเม็งราย โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย

จัดโดย  มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์

โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

                                                     
สนับสนุนโดย  สถาบันวิจัยวัณโรค, สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น (RIT-JATA)

 

           

ไฟล์เอกสารการนำเสนอ

1. การประชุมวิชาการเพื่อการยุติวัณโรค (END TB)

2. สถานการณ์วัณโรคในระดับโลก

3. Tuberculosis Situation in Chiang Rai, Thailand

4. Tuberculosis Basic and risk groups

5. การป้องกันวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และการป้องกันเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรค 

6. การใช้ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสมเทศ (GIS)เพื่อควบคุมวัณโรคในแรงงานข้ามชาติ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

7. การป้องกันการแพร่กระจายวัณโรคในโรงพยาบาล