คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร:  (พ.ศ. 2562 – 2566)

ประธาน

ดร.จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน

พย.บ. (เกียรตินิยม), สค.ม.,Ph.D.

รองประธาน

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

พ.บ.(เกียรตินิยม), Dr.P.H.

รองประธาน

พญ.พัชรี ขันติพงษ์

พ.บ.

กรรมการ
ดร.พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี

พ.บ.,Ph.D.

นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ

พ.บ., M.P.H.

ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

พ.บ., M.Sc., Ph.D.

อรนุช นำไพศาล

วท.บ.(สถิติ), วท. ม.(ชีวสถิติ)

พญ. วรรัตน อิ่มสงวน

พ.บ.

กรรมการและเหรัญญิก

ปิยะนุช ชัชวรัตน์

ศ.บ. ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

กรรมการและเลขานุการ

ทรามวัย หลวงจินา

ศศ.บ.