คณะทำงาน

คณะทำงานหลัก

สุรสิทธิ์  บุพชาติ

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

บุญชัย ไชยยาศิรินทร์โรจน์

ผู้ประสานงานฝ่ายห้องปฏิบัติการ

ทรามวัย  หลวงจินา

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร