งานวิจัย

โครงการวิจัยและโครงการพัฒนาระบบบริการที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ( ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

 • การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อยุติวัณโรค ในเขตเทศบาลเมืองและอำเภอเมือง(มิ.ย.2562 – มิ.ย.2563)
 • การศึกษาย้อนหลังและไปข้างหน้า เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านและเชื้อวัณโรคต่อการแสดงอาการของวัณโรคและการตอบสนองต่อการรักษาวัณโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน)
 • การศึกษาแบบไปข้างหน้าเพื่อติดตามกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคและผู้สัมผัสร่วมบ้านของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย (2560 – ปัจจุบัน)
 • การศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์ในการเกิดผลข้างเคียงต่อการใช้ยาต้านวัณโรค (2555 – ปัจจุบัน) บทความวิชาการเรื่องที่ 1/ บทความวิชาการเรื่องที่ 2
 • การส่งเสริมบทบาทสตรีในการสนับสนุนผู้ป่วยวัณโรคที่ได้ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคม (2552) คลิกที่นี่..สำหรับหนังสือ และคลิกที่นี่…สำหรับบทความวิชาการ

โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ( ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

 • การพัฒนาคู่มือและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและลดผลกระทบทางสังคมแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค (2560-2561) (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร อ่านต่อ..)/ คลิกที่นี่…รายงานฉบับสมบูรณ์/ คลิกที่นี่…บทคัดย่อ/ คลิกที่นี่…สำหรับบทความวิชาการ 1 / คลิกที่นี่…สำหรับบทความวิชาการ 2/ คลิกที่นี่…สำหรับบทความวิชาการ 3
 • ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยจากวัณโรคและการเสียชีวิต ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงราย (2559-2560) บทความวิชาการ
 • การประเมินผลการเพาะเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรคอย่างเร็วด้วยระบบ AutoMODS (2562) รายงานฉบับสมบูรณ์คลิกที่นี่
 • การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบ CARE-call ในการติดตามการรับประทานยา เพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอในการรับประทานยาและลดอัตราการขาดยาวัณโรค (ก.ย.2559 – ก.พ.2561) คลิกที่นี่…สำหรับบทคัดย่อ หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • การค้นหาการแสดงออกของยีนในเลือดที่จำเพาะต่อการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มประชากรไทย (ต.ค. 2555-ก.ย. 2558) บทความวิชาการ
 • การทดสอบการวินิจฉัยวัณโรคโดยการตรวจชิ้นส่วนสารพันธุกรรม (Transrenal DNA) ของเชื้อวัณโรคจากปัสสาวะในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (พ.ค. 2553 – มี.ค.2559)
 • โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเกลือของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • แรงจูงใจ และวิธีการที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการลดเค็มในอาหาร ของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด: การวิจัยเชิงคุณภาพ บทคัดย่อ
  • ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการลดเค็ม ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการแจ้งผลและเห็นค่าเกลือในปัสสาวะของตนเอง บทคัดย่อ
  • บทบาทของวิดิโอ ที่มีผลต่อการลดการบริโภคเกลือ ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บทคัดย่อ
 • การทดสอบทางคลินิกเพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุนการรักษาด้วยกล่องยามือถืออิเล็กทรอนิกส์ (Mobile electronic pill box) 2556 บทความวิชาการ
 • การประเมินการเข้าถึงการดูแลด้านเอดส์และวัณโรค ในผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วม ในระยะก่อนการวินิจฉัยโรค ในจังหวัดเชียงราย (พ.ค. 2555- พ.ค. 2557) บทความวิชาการเรื่องที่ 1/ บทความวิชาการเรื่องที่ 2
 • การตรวจหาเชื้อวัณโรคแนวใหม่ที่มีต้นทุนต่ำ ด้วยระบบการวิเคราะห์จากภาพถ่ายสำหรับพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดระหว่างปี 2554-2555
 • โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของผู้ป่วยและเชื้อวัณโรค
 • การสอบทวนชุดทดสอบ GenoScholar ในการพิสูจน์จำแนกเชื้อและการตรวจหาเชื้อวัณโรคดิ้อยาจากตัวอย่างเชื้อวัณโรคตและการตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยาจากตัวอย่างเสมหะที่เก็บได้จากผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย (มี.ค. 2555 – มี.ค.2556)
 • การลดความเค็มในอาหาร เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจ ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ธ.ค.2554-มี.ค.2556)
 • การศึกษาหน้าที่การทำงานของหน่วยพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อวัณโรคในประชากรไทย (2553-2556) บทความวิชาการเรื่องที่ 1/ บทความวิชาการเรื่องที่ 2
 • MODS (Microscopic Observation Drug Susceptibility) : เทคนิกการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคและการวินิจฉัยเชื้อวัณโรคดื้อยา (2552-2554) บทความวิชาการ
 • การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางภูมิคุ้มกันวิทยาและปัจจัยแวดล้อมที่สัมพันธ์กับภาวะกลับเป็นซ้ำและล้มเหลวจากการรักษาวัณโรค (2550-2555)  บทความวิชาการ
 • การเฝ้าระวังภาวะการดื้อยารักษาวัณโรคและการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดเชียงราย (2539-2555) บทความวิชาการ