แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ.2556

ปี 2556:  “แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ.2556

เกี่ยวกับหนังสือ : พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน 2556 จำนวน 19,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย : สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

          หนังสือแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) เป็นความพยายามของผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรของสำนักวัณโรคในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับปัญหาวัณโรคที่เป็นโรคติดต่อสำคัญและยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ บริบทการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคตามมาตรฐานสากลที่หน่วยงาน สถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถยึดเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้

ขอขอบคุณแพทย์ นักวิชาการ และบุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1-12 หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคที่ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่2 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ฉบับนี้