แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2555

ปี 2555:  “แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2555.

เกี่ยวกับหนังสือ : พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน 2556 จำนวน 5,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หลักการ
• ข้อแนะนำต่างๆ ในแนวทางเวชปฏิบัตินี้ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำนี้ได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไปหรือมีข้อจำกัดของสถานบริการและทรัพยากร หรือมีเหตุผลที่สมควรอื่นๆ โดยใช้วิจารณญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ
วัตถุประสงค์
• เป็นแนวทางดูแลรักษาผู้ใหญ่ที่สงสัยหรือป่วยเป็นวัณโรคที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก
• ให้เข้าใจคำนิยามการจำแนกผู้ป่วยก่อนรักษาและผลการรักษา เพื่อลงทะเบียน ติดตามและประเมินผลการทำงานด้านวัณโรคตามมาตรฐานสากล
กลุ่มเป้าหมาย
• แพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ด้านการรักษา (เน้นผู้มีประสบการณ์ไม่มาก)
รูปแบบการเขียน
• ไม่ใช่ตำรา เน้นคำแนะนำเพื่อใช้ขณะปฏิบัติงาน เขียนทฤษฎีอย่างสั้นเฉพาะบางเรื่องที่สำคัญเท่านั้น
• คำแนะนำส่วนใหญ่อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก แต่พิจารณาและปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย