>> นิทรรศการวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ภายใต้การนำของ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัด โครงการยุติวัณโรคเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของประชาสังคม ภาคธุรกิจ และนักศึกษาจิตอาสา ได้จัดนิทรรศการ
เด็กวันนี้  ต้องไม่เป็นวัณโรคในวันหน้า!”  ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ที่  โรงเรียนสันติวิทยา
วัน
เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ภายในงานมีนิทรรศการและการตอบปัญหารับรางวัลมากมาย