ร่วมบริจาค

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม และโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ ด้วยการบริจาคได้ดังนี้

ร่วมบริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ศูนย์ปันน้ำใจ และกองทุนพรรณวดี”  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวที่ยากจน


1.เพื่อการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมและป้องกันวัณโรคโรคเอดส์และปัญหาสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์
ชื่อบัญชี : มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี : 154-276033-4
สาขา เชียงราย


2.เพื่อช่วยเหลือค่ายังชีพและค่าเดินทางผู้ป่วยวัณโรคยากจน

กองทุนศูนย์ปั๋นน้ำใจให้ผู้ป่วยวัณโรค
ชื่อบัญชี : พญ.พัชรี ขันติพงษ์ และ/หรือ น.ส.อมรรัตน์ วิริยะประสพโชค และ/หรือ นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ และ/หรือ นางทรามวัย หลวงจินา
เลขที่บัญชี : 507-286341-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เชียงราย


3.เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

กองทุนพรรณวดี
ชื่อบัญชี : นางปิยะนุช ชัชวรัตน์ และ/หรือนายบุญชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์ และ/หรือนางทรามวัย หลวงจินา
เลขที่บัญชี : 154-213133-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เชียงราย