หลักสูตรการอบรม “ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร…ให้รู้ทันโรคโควิด-19?” สำหรับอาสาสมัครผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

>> หลักสูตรการอบรม “ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร…ให้รู้ทันโรคโควิด-19?” สำหรับอาสาสมัครผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

>> สไลด์นำเสนอ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 สำหรับอาสาสมัครผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

>> สไลด์นำเสนอ หัวข้อ “ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร…ให้รู้ทันโรคโควิด-19?”