คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร:  (พ.ศ. 2566 – 2569)

ประธานกรรมการดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศพ.บ.(เกียรตินิยม), Dr.P.H.
รองประธานกรรมการดร.จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไนพย.บ. (เกียรตินิยม), สค.ม.,Ph.D.
รองประธานกรรมการพญ.พัชรี ขันติพงษ์พ.บ.
กรรมการ
ดร.พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมีพ.บ.,Ph.D.
นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณพ.บ., M.P.H.
พญ.วรรัตน อิ่มสงวนพ.บ.
อรนุช นำไพศาลวท.บ.(สถิติ), วท. ม.(ชีวสถิติ)
กรรมการและเหรัญญิกปิยะนุช ชัชวรัตน์ศ.บ. ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กรรมการและเลขานุการดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคลพ.บ., M.Sc., Ph.D.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการทรามวัย หลวงจินาศศ.บ.