ความร่วมมือทางวิชาการ

พัฒนาบุคลากรและประสานความร่วมมือทางวิชาการ

  • มูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจัดประชุมวิชาการวัณโรคและโรคเอดส์ประจำปีให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน สมาชิกเครือข่าย ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี โดยการสนับสนุนจากสมาคมปราบวัณโรคประเทศญี่ปุ่น
  • มูลนิธิฯ สนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครในชุมชน และอาสาสมัครในเรือนจำ รวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการแก่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  • มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือกับคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา  ในการสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโทมาเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวัณโรคและโรคเอดส์ กรรมการมูลนิธิเข้าร่วมเป็นคณะทำงานวัณโรคและโรคเอดส์แห่งชาติ และคณะทำงานการรักษาโรคเอดส์แห่งชาติ
  • เดือนก.พ. 2560 – ม.ค. 2562 มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนอาสาสมัครญี่ปุ่นภายใต้โครงการ Japan Overseas Cooperation Volunteer (JOCV) โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคยากจน โดยอาสาสมัครญี่ปุ่นได้ทำการคัดกรองความยากจนเพื่อช่วยเหลือค่าเดินทางและค่ายังชีพในช่วงที่ผู้ป่วยรักษาวัณโรค
  • มูลนิธิฯ ให้ความมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา รับนักศึกษาปริญญาโท โครงการ Capstone project ชื่อ Ms. Tessa Mochizuki เพื่อฝึกประสบการณ์ทำงานของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560 โดย Ms. Tessa Mochizuki ได้ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและได้เขียนบทความ เรื่อง Viewing TB Through A New Lens: My Experience Visiting Chiang Rai Hospital สามารถอ่านบทความได้ที่ …คลิก

ผลงานความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติที่สำคัญ

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น… สู่ความรู้สากล”

                จากประสบการณ์การวิจัย และกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ได้ลงมือปฏิบัติในพื้นที่ ทำให้ได้องค์ความรู้ที่นำไปเผยแพร่สู่ระดับสากล  โดยมีการนำเสนอผลการวิจัยในการประชุมนานาชาติ  การนำไปใช้ในการอบรมนานาชาติ และการประชุมนโยบายระดับโลก ที่สำคัญๆ ดังนี้

เดือนกรกฎาคม 2547 การประชุมโรคเอดส์โลก ที่กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิฯ จัดนิทรรศการและเผยแพร่หนังสือให้ความรู้เรื่องวัณโรคและโรคเอดส์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทยและต่างประเทศ และได้รับเกียรติให้เป็นประธานในการอภิปรายหลักเรื่อง วัณโรคและโรคเอดส์

เดือนกรกฎาคม 2548  การประชุมโรคเอดส์นานาชาติภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

ได้รับเชิญนำเสนอผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องวัณโรคและโรคเอดส์ ของจังหวัดเชียงราย ในการอภิปรายหลัก www.jata.or.jp/rit/rj/jintana2.ppt

เดือนมกราคม 2448-2549:การอบรมนานาชาติเรื่องวัณโรคและโรคเอดส์ ภาคพื้นเอเซีย จัดโดยองค์การอนามัยโลก

มูลนิธิฯ ร่วมเป็นคณะผู้จัดการอบรม และพัฒนาหลักสูตรการอบรม รวมทั้งเป็นองค์กรประสานงานการอบรมภาคสนามในจังหวัดเชียงราย และเป็นวิทยากรในการอบรมที่กรุงเทพมหานคร

เดือนเมษายน 2551 การประชุมกรรมการบริหารขององค์การสหประชาชาติเพื่อการควบคุมเอดส์

มูลนิธิฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดนิทรรศการในการประชุมกรรมการบริหารขององค์การสหประชาชาติเพื่อการควบคุมเอดส์ ซึ่งจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิฯ จัดนิทรรศการและเผยแพร่หนังสือให้ความรู้เรื่องวัณโรคและโรคเอดส์ แก่กรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

เดือนธันวาคม 2553 การประชุมนานาชาติเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพในการพยาบาลและการสาธารณสุข ที่ จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย, ประเทศอเมริกา และประเทศอังกฤษ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพในการพยาบาลและการสาธารณสุข โดยได้รับเชิญเป็นวิทยาการในการอภิปรายหลัก และได้จัด

นิทรรศการและเผยแพร่หนังสือให้ความรู้เรื่องวัณโรคและโรคเอดส์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทยและต่างประเทศ

เดือนมกราคม 2554  คณะวุฒิสภาและกรรมมาธิการด้านสาธารณสุข, สตรี และเด็กจาก รัฐสภาของสหภาพยุโรป ศึกษาดูงานของมูลนิธิ

ในโอกาสที่มีการประชุมระดับโลกว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพ ที่กรุงเทพมหานคร มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติ เป็นที่ศึกษาดูงานในชุมชนเชียงรายของคณะวุฒิสภาและกรรมมาธิการด้านสาธารณสุข สตรี และเด็กจาก รัฐสภาของสหภาพยุโรป