ร่วมบริจาค

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม และโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ ด้วยการบริจาคได้ดังนี้

ร่วมบริจาคเงินให้กับ “มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ศูนย์ปันน้ำใจ และกองทุนพรรณวดี” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวที่ยากจน   

1. เพื่อการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการควบคุมและป้องกันวัณโรคโรคเอดส์
และปัญหาสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 154-276033-4
สาขา เชียงราย

2. เพื่อช่วยเหลือค่ายังชีพ และค่าเดินทางผู้ป่วยวัณโรคยากจน

กองทุนศูนย์ปั๋นน้ำใจให้ผู้ป่วยวัณโรค
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 507-286341-8
สาขา เชียงราย

3. เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

กองทุนพรรณวดี
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 154-213133-9
สาขา เชียงราย