การกุศล

ผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ในการที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงไปเก็บข้อมูล หรือเจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคมักจะพบผู้ป่วยที่ยากจนมากๆ และต้องการความช่วยเหลือทางการเงินอย่างรีบด่วน  เจ้าหน้าที่ของเราและเจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคถึงแม้จะไม่มีฐานะร่ำรวยแต่ก็อดไม่ได้ที่จะจุนเจือผู้ป่วยด้วยเงินส่วนตัวอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548  คุณพรรณวดี  วศินวรรธนะ ได้บริจาคเงินทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค และมอบให้มูลนิธิฯ บริหารกองทุน โดยใช้ชื่อว่า กองทุนพรรณวดี”  ซึ่งมูลนิธิฯ ก็ได้ใช้จ่ายด้วยความรอบคอบในขณะเดียวกันก็ได้พยายามหาทุนจากแหล่งทุนอื่นมาเพิ่มเติมในปี 2550พันธมิตรนานาชาติเพื่อการต่อต้านวัณโรค (Stop TB Partnership)ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อตั้งกองทุนผู้ป่วยวัณโรคและอาสาสมัครผู้ป่วยโดยใช้ชื่อว่า  “ศูนย์ปันน้ำใจ” ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่มีฐานะยากจน  และในปี  พ.ศ. 2552  มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศญี่ปุ่น ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญกลุ่มสตรี จากองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงรายร่วมกันจัดกิจกรรมในการรณรงค์หาทุนอย่างต่อเนื่อง จวบจนถึงทุกวันนี้ กลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรคยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคอย่างแข็งขัน ทั้งในเรื่อง การรณรงค์ระดมทุน และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์

  • รายงานการรับและปันน้ำใจให้ผู้ป่วยประจำปี 2560 คลิกที่นี่!!