เครือข่าย

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา, สถาบันวิจัย จากภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเชียงราย, ในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับชุมชนชาวไทย กลุ่มชาติพันธ์ ชนกลุ่มน้อย และประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากวัณโรคและโรคเอดส์  โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ป่วย องค์กรชุมชนและองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงรายสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ยากจน โดยไม่เลือกชนชาติ

มูลนิธิฯ เป็นสมาชิกและให้ความร่วมมือกับ พันธมิตรนานาชาติเพื่อการต่อต้านวัณโรคด้วย (Stop TB Partnership)