ความร่วมมือระดับประเทศ

 • สำนักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 • สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
 • สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 12 ยะลา
 • สถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข
 • ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC)
 • ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • บริษัทเชฟรอน ประเทศไทยจำกัด
 • มูลนิธิรักษ์ไทย
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ภาควิชาเคมี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศไทย