ระบบ CARE-CALL ในการติดตามการรับประทานยา เพื่อเพิ่มความสม่่าเสมอในการรับประทานยาและลดอัตราการขาดยาวัณโรค

ระบบ CARE-CALL ในการติดตามการรับประทานยา
เพื่อเพิ่มความสม่่าเสมอในการรับประทานยาและลดอัตราการขาดยาวัณโรค