>>> โปรแกรม TBCI-GIS : ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มความครอบคลุม ในการค้นหาและคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรค

เป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีความสามารถ ครอบคลุมการค้นหาและติดตามผู้สัมผัสวัณโรคให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย โดยโปรแกรมสามารถใช้งานได้ดังนี้

  • ชี้ตำแหน่งผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก ที่มีและไม่มีข้อมูลการซักถามเรื่อง contact cases 

  • ชี้ตำแหน่ง ผู้สัมผัสโรคที่เข้าถึง และไม่เข้าถึง การคัดกรองวัณโรค จำแนกเป็นเด็กต่ำกว่า 5 ขวบ และอื่นๆ  และแสดงผลของการคัดกรอง

  • ผลิตรายงานเกี่ยวกับการค้นหาผู้สัมผัส โดยเฉพาะชี้ถึงประสิทธิภาพในการค้นหาผู้สัมผัสโรค ความครอบคลุม

โปรแกรม TBCI-GIS… ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและลดผลกระทบทางสังคมแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เลขที่ข้อตกลง สวรส. 60/33

คู่มือการใช้งานโปรแกรม TBCI-GIS (คลิกอ่าน)

สนใจศึกษาและติดตั้งโปรแกรม TBCI-GIS เพื่องานวัณโรคของท่านที่ thrf@tbhiv.org  หรือ  thrf.tbhiv@gmail.com