สื่อวิดิทัศน์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์

สื่อวิดิทัศน์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ

สถานการณ์วัณโรค และแนวทางการควบคุมวัณโรคในประเทศไทย : ตอนที่ 1/12

การวินิจฉัยวัณโรคปอด และวัณโรคนอกปอด : ตอนที่ 2/12

การใช้ Molecular technique ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค : ตอนที่ 3/12

การรักษาวัณโรคปอด และวัณโรคนอกปอด: ตอนที่ 4/12

การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากยาวัณโรค : ตอนที่ 5/12

การหยุดการรักษาวัณโรค และติดตามผู้ป่วยหลังจากการหยุดการรักษา : ตอนที่ 6/12

การรักษาวัณโรคดื้อยา : ตอนที่ 7/12

การตรวจติดตามผู้สัมผัสวัณโรค : ตอนที่ 8/12

การวินิจฉัยวัณโรคในเด็ก : ตอนที่ 9/12

การรักษาวัณโรคในเด็ก : ตอนที่ 10/12

พยาธิกำเนิดของวัณโรคและการติดตามผู้สัมผัสวัณโรคในเด็ก : ตอนที่ 11/12

การรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มีการติดเชื้อโรคเอดส์ : ตอนที่ 12/12