ประชุมอนุกรรมการวิจัยวัณโรคแห่งชาติ 2562

(ภาพข่าวจาก https://www.ryt9.com/s/prg/2955873)

31 มกราคม 2562, โรงแรมสุโกศล, กรุงเทพฯ  – ประธานมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ เป็นวิทยากรนำเสนอ การประชุมวิชาการ “1st Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network”
หัวข้อ “Social aspects of TB prevention and care in Thailand” และเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการวิจัยวัณโรคแห่งชาติ

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2955873