เข้าร่วมประชุม “The regional Stakeholders’ consultation on tools for community engagement for MDR-TB services”

รองประธานมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ในฐานะผู้แทนองค์กรเอกชนด้านวัณโรค ของคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศไทย กองทุนโลกเพื่อการต่อต้านโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (Country Coordinating Mechanism: CCM) เข้าร่วมประชุม “The regional Stakeholders’ consultation on tools for community engagement for MDR-TB services” ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงดาคก้า, บังคลาเทศ  จัดโดย องค์การอนามัยโลก ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว บังคลาเทศ