การประชุมเผยแพร่งานวิจัย โครงการวิจัยปฏิบัติการยุติวัณโรคล้านนา โดยการมีส่วนร่วมของร้านขายยาและคลินิกเอกชน

การประชุมเผยแพร่งานวิจัย
โครงการวิจัยปฏิบัติการยุติวัณโรคล้านนา
โดยการมีส่วนร่วมของร้านขายยาและคลินิกเอกชน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00 – 12:00 น.
ณ  ห้องประชุมลานนา 2   โรงแรมเฮอริเทจ  จังหวัดเชียงราย

จัดโดย : มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์
โดยความร่วมมือของ : สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่
สนับสนุนโดย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  (ข้อตกลง สวรส. 64-172)


บรรยายหัวข้อ “นโยบายยุติวัณโรคเขตสุขภาพที่ 1”
โดย นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 


การบรรยาย หัวข้อ สถานการณ์วัณโรคของประเทศไทยและเขตสุขภาพที่ 1
โดย แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ผู้อำนวยการกองวัณโรค

เอกสารประกอบการนำเสนอ


การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วัณโรคในบุคลากรการแพทย์ และการป้องกันวัณโรคในร้านขายยาและคลินิก”
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการนำเสนอ


รายงานผล โครงการวิจัยปฏิบัติการยุติวัณโรคล้านนาโดยการมีส่วนร่วมของร้านขายยาคลินิก”
และวิจารณ์ผลการศึกษาและให้ข้อคิดเห็น จากหลากหลายมุมมอง โดยผู้ร่วมประชุม
และผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ