ทุกภาคส่วน…ร่วมยุติวัณโรค

เสนอข้อมูลวัณโรคของประเทศไทย และปัญหาของผู้ป่วยวัณโรคเรื่องการตีตราและความยากจน เสนอการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคการศึกษา, งานยุติธรรม, องค์กรสาธารณะกุศล, ธุรกิจ, การท่องเที่ยว และประชาชน เพื่อการยุติวัณโรคในประเทศไทย เป็นวิดิทัศน์ที่ดัดแปลงจาก วิดิทัศน์ต้นฉบับเรื่อง “ยุติวัณโรคเชียงราย”

จัดทำโดย: มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ www.tbhivfoundation.org

สนับสนุนโดย: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ข้อตกลงเลขที่ สวรส. 62-068 (ผู้สนับสนุนทุนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

เขียนบท: จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน, สุรีรัตน์ ท้าวถึง เสียงพากษ์: สุรสิทธิ์ บุพชาติ ประสานงาน: ทรามวัย หลวงจินา, ณัฐดนัย ใชยนต์, ศุภชัย พลรัฐ ผู้ผลิต: SOMWANG MEDIA https://www.facebook.com/Somwang-MEDI โทร. 061-408-3371

สงวนลิขสิทธิ์: การนำข้อความใด รูปภาพใด และตัดต่อบางส่วน ของวิดิโอ หรือนำไปผลิตใหม่ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ Email: thrf@tbhiv.org หรือ โทรสาร 0-5375-2448. http://www.tbhivfoundation.org/