TBCI-GIS ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มความครอบคลุม ในการค้นหาและคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรค

โปรแกรม TBCI-GIS
ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาและคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรค