เว็บแอปพลิเคชัน TB Refer เครื่องมือที่ช่วยการคัดกรองและการตัดสินใจส่งต่อผู้มีอาการวัณโรค โดยทางออนไลน์ อย่างเหมาะสม

เว็บแอปพลิเคชัน TB Refer เครื่องมือที่ช่วยการคัดกรองและการตัดสินใจส่งต่อผู้มีอาการวัณโรค โดยทางออนไลน์ อย่างเหมาะสม

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อคัดกรองอาการวัณโรค และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลตามเกณฑ์อาการที่ควรส่งต่อ

กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรที่ปฏิบัติงานในร้านขายยาและคลินิกเอกชน ได้แก่ เภสัชกร, แพทย์, พยาบาล และ

พนักงานที่ช่วยให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือลูกค้า

 

วัตถุประสงค์  หลังสิ้นสุดการเรียนรู้ จะสามารถ

  1. ใช้สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ เข้าสู่ระบบ TB-Refer ออนไลน์ เพื่อคัดกรองอาการวัณโรคของผู้ป่วย

  2. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีคะแนนเข้าเกณฑ์อาการวัณโรคไปโรงพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัยวัณโรค โดยทางออนไลน์

เข้าสู่ เว็บแอปพลิเคชัน TB Refer คลิก.. www.tb-refer.com/refer