แนวทางปฏิบัติในการสอบสวน กรณีสงสัยการระบาดของวัณโรค

ปี 2556:  “แนวทางปฏิบัติในการสอบสวน กรณีสงสัยการระบาดของวัณโรค

เกี่ยวกับหนังสือ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2556 จำนวน 3,000 เล่ม

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย : กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค

          วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง และเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกรายงานว่า 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลก ติดเชื้อวัณโรคแล้ว และองค์การอนามัยโลกจัดประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) องค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 86,000 รายต่อปี หรือคิดเป็นอุบัติการณ์ 124 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าประเทศตะวันตกบางประเทศถึง 30 เท่า การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมวัณโรค ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

การจัดทำแนวทางการสอบสวน กรณีสงสัยการระบาดของวัณโรคมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมสอบสวนโรค SRRT หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำไปใช้เป็นแนวทางในการสอบสวนเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดการระบาดของวัณโรคและนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแจ้งสถานการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ