แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ.2557

ปี 2557:  “แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ.2557

เกี่ยวกับหนังสือ : พิมพ์ครั้งที่ 1 2557 จำนวน 10,000 เล่ม

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

          วัณโรคเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียวัณโรคซึ่งก่อโรคในคนตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว ถึงแม้ว่าในหลายสิบปีที่ผ่านมาจะมียาต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการดูแลรักษาที่ดีพร้อม แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมวัณโรคได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจ ซ้ำยังมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น เช่น วัณโรคดื้อยา ฯลฯ

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก วัณโรคในเด็กพบประมาณร้อยละ 10 ของวัณโรคทั้งหมด แต่จากรายงานจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในเด็กของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2551 พบว่ามีสัดส่วนของผู้ป่วยวัณโรคในเด็ก (0-14 ปี) เพียงร้อยละ 1-2 ของผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ผู้ป่วยวัณโรคในเด็กส่วนใหญ่ติดเชื่อวัณโรคจากผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นวัณโรคปอดโดยเฉพาะในระยะแพร่เชื้อ วัณโรคในเด็กมีข้อแตกต่างกับวัณโรคในผู้ใหญ่ ที่มักมีเชื้อวัณโรคในเสมหะน้อย อาการและอาการแสดงมักไม่จำเพาะคล้ายกับโรคอื่นๆอีกมาก รวมทั้งการเก็บเสมหะในเด็กกระทำได้ยากไม่ได้เสมหะคุณภาพดี ดังนั้นจึงทำให้การวินิจฉัยทางคลินิกทำได้ยาก นอกจากนี้ถึงแม้ว่าสูตรยาต้านวัณโรคในเด็กจะมีความคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่มากแต่ในทางปฎิบัติตำหรับยาสำหรับเด็กมีจำกัด ทำให้ต้องใช้ยาชนิดเม็ดเหมือนผู้ใหญ่จึงมีปัญหายุ่งยากมากขึ้นในการบริหารยาต่อผู้ป่วยเด็กให้ครบถ้วนถูกต้องและมีประสิทธิภาพ