หลักสูตรการอบรมแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ สำหรับเจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคและผู้ประสานงานวัณโรคโรงพยาบาล

ปี 2557:  “หลักสูตรการอบรมแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ สำหรับเจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคและผู้ประสานงานวัณโรคโรงพยาบาล

เกี่ยวกับหนังสือ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2557 จำนวน 5,000 เล่ม

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย : สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

          หลักสูตรและเอกสารชุดวิชาการอบรมแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ สำหรับเจ้าหน้าที่ คลินิกวัณโรคและผู้ประสานงานวัณโรคโรงพยาบาลชุดนี้ เป็นการปรับปรุงเรียบเรียงจากคู่มือฉบับเดิมให้มี ความทันสมัยและครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขซึ่งมารับหน้าที่ดูแลรักษา ผู้ป่วยวัณโรคสามารถนำไปศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานควบคุม วัณโรคของประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) โดยสามารถนำหลักสูตรชุดนี้ไปใช้ในการเรียนการสอน และศึกษาด้วยตนเอง จึงได้มีการ อธิบายเพิ่มเติม มีการสอดแทรกตัวอย่างและเพิ่มภาพประกอบในบางบทเพื่อให้ผู้นำไปใช้สามารถเข้าใจในเนื้อหา ได้ดีขึ้น หลักสูตรและเอกสารชุดวิชาการอบรมแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาตินี้ประกอบด้วย แบบเรียนรู้1 ชุด แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 1 ชุดและตัวอย่างสมุดทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค 1 ชุด

คณะผู้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวิชาชีพต่างๆ ใช้ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในการนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยวัณโรค คือ ผู้ป่วยได้รับการดูแล รักษาที่ดี มีมาตรฐานจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ทำให้ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน ส่งผลทำให้ สุขภาพของประชาชนโดยรวมมีโอกาสการป่วยเป็นวัณโรคน้อยลงจนถึงปลอดจากวัณโรค