ความรู้…ความหวัง….กำลังใจเพื่อความปลอดภัยจากวัณโรค

ปี 2553   วิดีทัศน์: ความรู้…ความหวัง….กำลังใจเพื่อความปลอดภัยจากวัณโรค  

วีดีทัศน์นี้ผลิตเพื่อผู้ป่วยวัณโรค รวมทั้งผู้ป่วยวัณโรคที่ต้องทนทุกข์เนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาวัณโรค   ลดความรู้สึกถูกรังเกียจ และเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง ที่จะต่อสู้กับวัณโรค และโรคเอดส์

นักแสดงในวีดีทัศน์นี้เป็นเคยเป็นผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย, แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร,  อาสาสมัคร และผู้นำสามศาสนาในจังหวัดเชียงราย

วีดีทัศน์ มีความยาว 28นาที เนื้อหาประกอบไปด้วย

·       ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคเป็นการถามตอบระหว่างผู้ป่วยวัณโรคและทีมงานทางสุขภาพ

·       ส่วนที่ 2  การสร้างเสริมกำลังใจผู้ป่วย ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย ที่รักษาหายแล้ว  มีเรื่องราวของผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยวัยรุ่น  ผู้ป่วยชนเผ่า ผู้ป่วยเร่ร่อน มีผู้ป่วยหญิงและชายที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่สามารถรักษาวัณโรคจนหายขาดถึงแม้สภาพร่างกาย และสภาพจิตใจไม่อยู่ในภาวะปกติ

·        ส่วนที่ 3  สร้างความหวังและกำลังใจ   เป็นการให้พรผู้ป่วยของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ นักบวช ในศาสนาคริสต์และโต๊ะอิหม่ามในศาสนาอิสลาม  ตอนจบเป็นการให้กำลังใจจากทีมงานสุขภาพและ เพลง ”กำลังใจ” จากศิลปิน โฮป แฟมมิลี่

หนังสือ ความรู้…ความหวัง…กำลังใจเพื่อความปลอดภัยจากวัณโรค Click!!