>>> บทความเผยแพร่ให้สื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2555

บทความเผยแพร่ให้สื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2555