ตรวจเอชไอวีเพื่อชีวิต…เพื่อผู้ป่วยวัณโรคทุกคน

ปี 2550:  “ตรวจเอชไอวีเพื่อชีวิต…เพื่อผู้ป่วยวัณโรคทุกคน”: แนวทางการตรวจเอชไอวี เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการป้องกันและการดูแลโรคเอดส์อย่างเท่าเทียม

เกี่ยวกับหนังสือ (จำนวน 74หน้า 4สี ประกอบด้วยภาพและเรื่องราวของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี แล้วรักษาวัณโรคหาย และการ์ตูนประกอบเรื่อง)

ในปี พ.ศ.2548 องค์การอนามัยโลก และองค์กรสหประชาชาติเพื่อการควบคุมโรคเอดส์ ให้คำแนะนำในการตรวจเอชไอวีในผู้ป่วยวัณโรคทุกราย  แต่ในทางปฏิบัติพบว่า เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคส่วนใหญ่ไม่มีทักษะการให้คำปรึกษาการตรวจเอชไอวี ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ก็กลัวติดวัณโรคจากผู้ป่วยขณะให้คำปรึกษา  ในส่วนของผู้ป่วยวัณโรคเอง กลัวถูกรังเกียจและไม่สามารถทำใจยอมรับผลการตรวจเลือดได้ มูลนิธิฯ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นในปี พ.ศ.2549  โดยเนื้อหาในหนังสือได้มาจาก การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ และข้อมูลจริงในประเทศไทย. หนังสือประกอบด้วยสามส่วนคือ

ส่วนที่ 1           หลักฐานการวิจัยที่สนับสนุนว่าให้ต้องตรวจเอชไอวีให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายและการตรวจเอชไอวี  ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคได้อย่างไร

ส่วนที่ 2         เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคสามารถโน้มน้าวให้ผู้ป่วยวัณโรคตรวจเอชไอวี ด้วยความสมัครใจได้อย่างไร จากกรณีศึกษา 9 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยทั้งชายและหญิงที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ

ภาคผนวก         ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค และวัณโรคและโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่หนังสือเล่มนี้ทั่วประเทศ และมีการจัดพิมพ์ซ้ำและแปลเป็นภาษาอังกฤษ คือ

ปี พ.ศ. 2550    องค์การอนามัยโลก สนับสนุนการแปล และจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

ปี พ.ศ. 2552    สำนักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข  สนับสนุนให้เผยแพร่ทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดหนังสือ คลิกที่นี่ (5.49 MB)