>>> การประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยวันที่ 25 พ.ค 2561

การประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย และความรู้เรื่องการป้องกัน

การค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคในโรงพยาบาล

วันศุกร์ที่ 25  พฤษภาคม 2561  เวลา 08:30 – 16:00 น.

ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมวังคำ

จัดโดย  มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์

โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

วิดีโอการบรรยายให้ความรู้เรื่องวัณโรค

ไฟล์สไลด์การประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย

 • สถานการณ์วัณโรคและยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค เชียงราย คลิกที่นี่!!

 • การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคในโรงเรียน
  และสถานประกอบการ
   คลิกที่นี่!!

 • End TB โดยการยุติการแพร่กระจายวัณโรคในโรงพยาบาล คลิกที่นี่!!

 • ความรู้, ทัศนคติ, ประสบการณ์ของแพทย์และพยาบาลที่มีต่อวัณโรค และการป้องกันวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัส:
  กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปี 2560
   คลิกที่นี่!!