หน้าแรก

หยุดยั้งวัณโรค โรคเอดส์ และโรคที่เกิดจากความยากจน โดยการมีส่วนร่วมของปวงชนเพื่อปวงชน
มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, สังคมภาคพลเมือง และประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคในจังหวัดเชียงราย,ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมและทำการวิจัยทางระบาดวิทยา, วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์, วิจัยสังคมศาสตร์ 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของประชากรผู้ได้รับผลกระทบและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากวัณโรค
โรคเอดส์ และโรคที่เกิดจากความยากจน.

Invites >>   Donate   Volunteer 

หนังสือ

วิดีทัศน์

รายงาน