หน้าแรก

>  รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคู่มือและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและลดผลกระทบทางสังคมแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค/(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร อ่านต่อ..)
รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการตีตราทางสังคมของวัณโรค และการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคในสถานที่ชุมนุมชน เช่นโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก และที่ทำงาน 

> บทความวิชาการ เรื่อง ความรู้ การตีตราและประสบการณ์ของแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับวัณโรคและการสำรวจวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัส
> โปรแกรมTBCI-GIS:ระบบฐานข้อมูลเพื่อความครอบคลุม ในการค้นหาและคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรค
> หลักสูตรและประมวลรายวิชา การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค

หนังสือ

รายงาน

วิดิโอสำหรับผู้ป่วยวัณโรค“การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาล้านนา)”  
Click here
วิดิโอสำหรับผู้ป่วยวัณโรค“การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาอาข่า)”  
Click here
วิดิโอสำหรับผู้ป่วยวัณโรค“การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาลาหู่)”  
Click here
วิดิโอสำหรับผู้ป่วยวัณโรค“การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาพม่า)” 
Click here
วิดิโอสำหรับผู้สัมผัสโรค“ทำอย่างไรปลอดภัยจากวัณโรค (ภาษาล้านนา)”  
Click here
วิดิโอสำหรับผู้สัมผัสโรค“ทำอย่างไรปลอดภัยจากวัณโรค (ภาษาอาข่า)”  
Click here
วิดิโอสำหรับผู้สัมผัสโรค“ทำอย่างไรปลอดภัยจากวัณโรค (ภาษาลาหู่)” 
Click here
วิดิโอสำหรับผู้สัมผัสโรค“ทำอย่างไรปลอดภัยจากวัณโรค (ภาษาพม่า)”  
Click here