หน้าแรก

» การประชุมอนุกรรมการวิจัยวัณโรคแห่งชาติ ปี 2562
» การประชุม “The regional Stakeholders’ consultation on tools for community engagement for MDR-TB services 2562"
» รายงานฉบับสมบูรณ์ “การพัฒนาคู่มือและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและลดผลกระทบทางสังคมแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค”/(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร อ่านต่อ..)
» รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการตีตราทางสังคมของวัณโรค และการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคในสถานที่ชุมนุมชน เช่นโรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก และที่ทำงาน”
» บทความวิชาการ เรื่อง “ความรู้ การตีตราและประสบการณ์ของแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับวัณโรคและการสำรวจวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัส”

หนังสือ

รายงาน

วิดิโอสำหรับผู้ป่วยวัณโรค“การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาล้านนา)”  
Click here
วิดิโอสำหรับผู้ป่วยวัณโรค“การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาอาข่า)”  
Click here
วิดิโอสำหรับผู้ป่วยวัณโรค“การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาลาหู่)”  
Click here
วิดิโอสำหรับผู้ป่วยวัณโรค“การป้องกันวัณโรคให้แก่คนใกล้ชิด (ภาษาพม่า)” 
Click here
วิดิโอสำหรับผู้สัมผัสโรค“ทำอย่างไรปลอดภัยจากวัณโรค (ภาษาล้านนา)”  
Click here
วิดิโอสำหรับผู้สัมผัสโรค“ทำอย่างไรปลอดภัยจากวัณโรค (ภาษาอาข่า)”  
Click here
วิดิโอสำหรับผู้สัมผัสโรค“ทำอย่างไรปลอดภัยจากวัณโรค (ภาษาลาหู่)” 
Click here
วิดิโอสำหรับผู้สัมผัสโรค“ทำอย่างไรปลอดภัยจากวัณโรค (ภาษาพม่า)”  
Click here