หน้าแรก

>  รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคู่มือและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและลดผลกระทบทางสังคมแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค/(บทสรุปสำหรับผู้บริหารอ่านต่อ..)
รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการตีตราทางสังคมของวัณโรค และการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคในสถานที่ชุมนุมชน เช่นโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก และที่ทำงาน 

> บทความวิชาการ เรื่อง ความรู้ การตีตราและประสบการณ์ของแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับวัณโรคและการสำรวจวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัส
> โปรแกรมTBCI-GIS:ระบบฐานข้อมูลเพื่อความครอบคลุม ในการค้นหาและคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรค
> หลักสูตรและประมวลรายวิชา การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค

หนังสือ

รายงาน